1. TERMIN:
27 SIERPNIA 2023 (niedziela)

2. ORGANIZATOR:
KLUB SPORTOWY „ADMIRA” Gorzów Wlkp., Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

3. CEL IMPREZY:
-Popularyzacja sportu i rekreacji na rzece Warcie,
-Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego,

4. KATEGORIE:
– DZIECI- do 18 r. ż. OPEN
– FAN- amatorzy (np. firmy, służby mundurowe, instytucje itp.)
– SPORT- powyżej 18 r. ż. OPEN

5. MIEJSCE:
Regaty odbędą na rzece Warcie przy przystani Klubu Sportowego „Admira” przy ul. Wał Okrężny 32 w Gorzowie Wlkp.

6. DATA:
27.08.2023 r (niedziela)
Godzina 10:00- odprawa Kapitanów Załóg- instrukcje techniczne (wsiadanie, wysiadanie, wiosłowanie, zachowanie się na łodzi, program regat)
Godzina 11:00- rozpoczęcie regat
Godzina ok. 17:30- Zakończenie regat, dekoracja.

7. PROGRAM REGAT:
Godzinowy program regat zostanie przedstawiony Kapitanom drużyn na odprawie.

8. DYSTANS I ZASADY ROZGRYWANIA REGAT:
• 200 m- DZIECI, łodzie 10- osobowe
• 200 m- FAN, łodzie 10 – osobowe
• 200 m- SPORT, łodzie 10- osobowe

System rozgrywania regat: decyzja organizatora na odprawie Kapitanów.
Startujące drużyny rozpisane zgodnie z harmonogramem organizatora.

9. NAGRODY:
– DZIECI- miejsce I-III – puchary, medale
– FAN- miejsce I-III- puchary, medale
– SPORT- miejsce I-III – puchary, medale

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
a) Łodzie wraz z wiosłami, a także sternika zapewnia organizator.
b) Każda załoga składa się z: minimum 8 osób wiosłujących + bębniarz+ max 4 rezerwowych.
c) Dopuszcza się używania własnych wioseł przez zawodników oraz posiadanie własnego swojego sternika.
d) Wszyscy zawodnicy startujący w kategorii DZIECI obowiązkowo startują w kamizelkach asekuracyjnych zapewnionych przez organizatora regat.
e) Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach i jest w stanie trzeźwym- wypełniając oświadczenie, dostarczone przez kierownika drużyny na odprawę ( )oświadczenie do pobrania na ks-admira.pl
f) W regatach mogą brać udział dzieci od 10 roku życia za zgodą prawnych opiekunów.
g) Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
i) Podczas regat spożywanie przez uczestników alkoholu jest zabronione, zawodnicy nie przestrzegający zakazu nie zostaną dopuszczeni do regat.
j) Każdy uczestnik regat dobrowolnie wyraża zgodę na udostępniania swojego wizerunku w mediach w celu reklamy i propagowania sportów wodnych (RODO). Zgoda dostarczona przez kierownika drużyny na odprawę (zgoda do pobrania na ks-admira.pl)
k) Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozpatrywane są indywidualnie, decydujący głos ma organizator a w kwestiach związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz formalną organizacją regat- sędzia główny.
l) Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na Kapitanie załogi.

11. ZGŁOSZENIA:
a) Prawo startu mają załogi, które wpłacą do dnia 20.08.2023 r. opłatę zgłoszeniową w wysokości 200,00 zł w kategorii FAN I SPORT na konto:

KLUB SPORTOWY ADMIRA
09 8363 0004 0027 2351 2000 0002
W tytule: nazwa drużyny- Smocze Łodzie 2023

Kategoria DZIECI-bez opłaty startowej.
b) Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
c) Na stronie ks-admira.pl do pobrania zbiorczy formularz zgłoszenia drużyny, który podpisuje Kapitan drużyny.
d) Formularz Kapitan Drużyny ma obowiązek złożyć w biurze regat podczas odprawy technicznej, co jest warunkiem dopuszczenia do zawodów. Formularz zgłoszenia należy również wysłać na adres e-mailowy klubu ks-admira@wp.pl do 20.08.2023 r.
Ilość drużyn ograniczona.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
Biuro regat;
Monika Chrobot: 95- 722-40-48; 783-702-748

Regaty współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
oraz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.